Commission jeunes

Léif Fussballspiller(innen),

Léif Elteren,

D'Entente Jeunesse Atertdaul huet eng nei Jugendkommissioun zesumme gestallt, déi sech fir eis jonk Spiller a Spillerinnen aus de Gemengen Ell, Biekerech a Préizerdaul/Réiden asetzt.

Folgend Leit sinn Member am neien Comité:

Chèr(e) footballeur,

Chers parents,

L’Entente Jeunesse Atertdaul s'est dotée d'un nouveau comité pour soutenir les jeunes footballeurs des clubs de football des communes de Beckerich, Ell, Pratzerthal et Rédange/Attert.

Le nouveau comité se compose comme suit:


Président

REDING Flore

Gsm: 661 62 92 45

E-Mail

Caissière

LEPAGE Marion

Gsm: 621 21 50 52

E-Mail

Secrétaire

Vacant

Gsm: ---

E-Mail

Aide-Caissière

Vacant

Gsm: ---

E-Mail

Organisateur manifestations

HEMMER Lucien

Gsm: 621 29 23 39

E-Mail

Coordinateur stock / uniformes

KEMMER Christian

Gsm: 621 38 27 33

E-Mail

Internet / FB

HOFFMANN René

Gsm: 691 35 41 27

E-Mail

Medico / Licence

LEPAGE Dan

Gsm: 621 27 50 10

E-Mail

Esou wéi eis Vertrieder aus deene verschiddene Veräiner :

Ainsi que nos représentant de chaque club :

FC Beckerich

LOSCH Serge

Gsm: 621 54 40 49

E-Mail

FC Beckerich

HAGELSTEIN Sylvain

Gsm: 691 79 16 28

E-Mail

SC Ell

MULLER Kim

Gsm: 691 79 14 10

E-Mail

SC Ell

WAHL Jean-Michel

Gsm: 621 29 03 96

E-Mail

FC Préizerdaul/Réiden

FELTZ Joel

Gsm: 691 60 19 95

E-Mail

FC Préizerdaul/Réiden

THEIN Alain

Gsm: 691 64 11 39

E-Mail